Esox-Consulting

Motto

V účtovníctve nejde o čísla, ale o to, čo čísla hovoria. Nestačí čítať, treba aj rozumieť.

R. T. Kiyosaki

Dane

V oblasti daní

  • Zabezpečenie registrácie daňových subjektov
  • Zastupovanie v daňovom konaní a pri daňovej kontrole pred správcom dane
  • Generálne zastupovanie klienta pred správcom dane
  • Konzultácie alebo písomné stanoviská v daňových veciach
  • Vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmu, pre miestne dane a pre DPH
  • Daňové poradenstvo, č. osvedčenia 29/92 – u nás, u zákazníka alebo na základe písomného vyžiadania
  • Doručovanie daňových podaní elektronickou formou so zaručeným podpisom
  • Vybavovanie refundácia DPH zaplatenej v zahraničí
  • Pre oblasť daňového poradenstva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Wustenrot