Esox-Consulting

Motto

V účtovníctve nejde o čísla, ale o to, čo čísla hovoria. Nestačí čítať, treba aj rozumieť.

R. T. Kiyosaki

Čo Vám ponúkame?

V oblasti daní

 • Zabezpečenie registrácie daňových subjektov
 • Zastupovanie v daňovom konaní a pri daňovej kontrole pred správcom dane
 • Generálne zastupovanie klienta pred správcom dane
 • Konzultácie alebo písomné stanoviská v daňových veciach
 • Vypracovanie daňového priznania pre daň z príjmu, pre miestne dane a pre DPH
 • Daňové poradenstvo, č. osvedčenia 29/92 – u nás, u zákazníka alebo na základe písomného vyžiadania
 • Doručovanie daňových podaní elektronickou formou so zaručeným podpisom
 • Vybavovanie refundácia DPH zaplatenej v zahraničí
 • Pre oblasť daňového poradenstva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Wustenrot

V oblasti účtovníctva

 • Účtovné poradenstvo
 • Kompletné vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
 • Rekonštrukcia účtovníctva
 • Kontrola vedenia účtovníctva
 • Pomoc pri mimoriadnej alebo riadnej ročnej účtovnej uzávierke
 • Vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc pre firmy
 • Komplexná mzdová a personálna agenda pracovníkov firmy (zúčtovanie miezd, prihlášky a odhlášky pracovníkov, výkazy, hlásenia, ročné zúčtovanie miezd…)
 • Kontakty so sociálnou a zdravotnou poisťovňou a národným úradom práce, vrátane zastupovania pri kontrole vykonávanej uvedenými inštitúciami
 • Vypracujeme a zavedieme systém evidencie firmy
 • A okrem toho: Ak chcete naučíme Vás účtovať.
 • Pre oblasť vedenia účtovníctva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Wustenrot.
 • Služby vedenia účtovníctva robíme na základe zmluvy uzatvorenej s klientom
 • V oblasti marketingu
 • Externý marketingový audit
 • Vypracovanie projektu  marketingového výskumu a jeho realizácia
 • Marketingové analýzy produktového portfólia firmy, analýzy marketingového mixu alebo marketingového okolia firmy.

Marketingové poradenstvo

 • Marketingové vzdelávanie (základy marketingu, marketing služieb, medzinárodný marketing, strategický marketing, riadenie marketingových aktivít, marketingové analýzy, manažment značky)
 • Pri spracúvaní projektov a školení spolupracujeme s Inštitútom marketingu a manažmentu B. Bystrica
 • V oblasti ekonomického poradenstva
 • Spracovanie podnikateľských plánov
 • Tvorba finančných analýz firmy
 • Spracovanie ekonomických prepočtov a podkladov k žiadostiam o úver
 • Posúdenie efektívnosti investičných zámerov

Iné:

 • Súdno-znalecké posudky v odboroch:
  • Ekonómia a manažment, odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo
  • Ekonómia a manažment, odvetvie: Financie
  • Priemyselné vlastníctvo
 • V spolupráci s AAA Experts, s.r.o. ponúkame stanovenie hodnoty firmy alebo jej časti
 • V spolupráci s komerčno-právnymi kanceláriami (uviesť?) pomoc pri zakladaní podnikov a pri styku s obchodným registrom
 • Pomôžeme Vám pri výbere pracovníka na funkciu účtovníka – ekonóma firmy
 • Preskúšame a zaškolíme Vášho účtovníka – ekonóma firmy
 • V spolupráci s našim správcom konkurznej podstaty pomôžeme pri reštrukturalizácii firmy
 • Pre oblasť súdneho znalectva máme uzatvorenú poistku s poisťovňou Genereli